Általános rendelkezések

A Társaság, mint adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján - különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)   valamint a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletben (továbbiakban: GDPR) foglaltakra - tájékoztatja a weboldal látogatóit valamint az általa nyújtott orvos esztétikai, egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevőket (továbbiakban: Érintett) az általa végzett adatkezelésekről. 
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést az adatok biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa át alaposan a jelen adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Adatkezelő adatai
Adatkezelő: Swan Med Hungary Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Kádas utca 18.
Levélezési cím: 4033 Debrecen, Kádas utca 18.
E-mail: @
Weboldal: www.swanmed.eu
Telefon: +36 20 228 3688
Adószám: 23948118-2-09
Cégjegyzékszám: 09 09 023195
Bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Dr. G. Kiss Orsolya ügyvezető
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt: nem alkalmaz

Tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban felmerülő adatkezelésekre vonatkozik. 

Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott kifejezéseket a GDPR, illetve az Info tv. értelmező rendelkezései szerint meghatározott fogalmak alapján kell értelmezni. 
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében felsorolt alapelveket figyelembe veszi.

Érintett jogai

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály feljogosítja.

A GDPR rendelkezései alapján az érintett a következő jogosultságokkal élhet:
- a hozzáférési jog (GDPR 15. cikk);
- a helyesbítés joga (GDPR 16. cikk);
- a törléshez való jog, vagyis „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
- az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk);
- a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk);
- az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk);
- a tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Adathelyesbítés, adattörlés

Az érintett által megadott adatok módosítása, törlése bármikor igényelhető a swanmed@gmail.com címen vagy az adatkezelő postacímén.

Adatkezelések részletei

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, szerződésen vagy jogszabályi kötelezettségen alapul.
Az internetes oldalt a felhasználó személyének és személyes adatainak felfedése és megadása nélkül megtekintheti
Az átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott célból az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosult megőrizni
Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok részét vagy egészét harmadik fél részére sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem adja át. Bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén - a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé.

1. Online jelentkezési lap

Adatkezelés célja: Az érintett elektronikus úton jelentkezhet konzultációra. Az adatkezelő munkatársa a jelentkezés leadását követően felveszi a kapcsolatot az érintettel a megfelelő időpont kiválasztása érdekében. A megadott adatok időpontegyeztetés és kapcsolattartás céljából szükségesek.
Amennyiben az érintett személyesen is ellátogat rendelőnkbe, adatai átkerülnek a páncienskezelő szoftverbe, mely adatkezelésről a helyszínen adunk tájékoztatást a regisztrációs lap kitöltésekor.
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, egyéb az érintett által megadott adat
Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. b) szerint szerződéses jogalap
Érintettek köre: Azon személyek akik jelentkezni szeretnének konzultációra a rendelőbe.
Adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, legfeljebb a megkereséstől számított első év évig.
Adattárolás módja: elektronikus és papíralapú

2. Hirlevélküldés

Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő az érintett számára hírlevelet, marketing célú üzenetet küldjön. A hírlevelekben értesítéseket és ajánlatokat küldhet szolgáltatásaival, újdonságaival,  aktualitásaival, promócióival kapcsolatban.
Kezelt adatok köre:  név, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Az érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. 
Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Érintettek köre: Hírlevélre feliratkozók.
Adattárolás módja: elektronikus és papíralapú
Adatfeldolgozó: Mailchimp levelezőszoftver

3. Social media használata

A weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az érintett azt engedélyezi a számítógépén. A bővítmény engedélyezésével az érintett hozzájárul az adatainak a közösségi oldalak (ld. Facebook, Instagram, Linked-in) részére történő továbbításához. A böngésző az információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Amennyiben az érintett be van jelentkezve az online felületeken, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal az érintett látogatását a közösségi fiókjához társítja. 
Az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről az érintett az adott közösségi oldal adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat.

4. Weboldal látogatói adatai

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. (továbbiakban: Google) Google- Analytics és a Google AdWords szolgáltatásait.
A társaság a weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérésére és auditálására a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére ment, melynek célja a felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzése, értékelése, a webolal aktivitásával összefüggő jelentések biztosítása a weboldal üzemeltetőjének, valamint a weboldal- és az internet használattal kapcsolatos további szolgáltatások teljesítése. 
A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. 
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére (elérhetőség: www.google.com/analytics).
Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje,a böngésző beállításaiban blokkolhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu) 

5. Google Adwords konverziókövetés használata 

Amennyiben az adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). 
Amikor felhasználó a weboldalt Google-hirdetés útján éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookiek-nak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk. 
Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi ,és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott. 
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem nyomon követhetők. 
A konverziókövető cookie-k segítségével szerzett információk azt a célt szolgálják, hogy a Google az AdWords konverziókövetést választó ügyfelei számára konverziós statisztikákat készítsen. Az ügyfelek így tájékozódhatnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezt követően nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

Adattovábbítás

Az adatkezelő jogosult és köteles a rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amelyre jogszabály vagy jogerős hatósági előírás kötelezi. Bizonyos személyes adatok továbbítása harmadik országba is történhet, a EU-US adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield) szerint. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI)

Adatfeldolgozók, címzettek

Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat. Az adatfeldolgozók az adatkezelést az adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
Címzettek lehetnek: hírlevél rendszer üzemeltető, IT szolgáltató.

-Hírlevél szolgáltató: Az adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a MailChimp nevű szoftvert használja. A szolgáltató az EU-USA adatvédelmi pajzs (Privacy Shield) regisztrált tagja, ezáltal a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására van lehetőség.
Hírlevél szolgáltató adatai:  The Rocket Science Group, LLC. Címe: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, internetes elérhetősége: https://mailchimp.com/contact
Érintettek köre: Hírlevélre feliratkozottak.

-IT szolgáltató: Az adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat az IT szolgáltató által biztosított tárhelyen tárolja. A szolgáltató ellátja a weboldal karbantartását is az adatkezelő utasításai szerint, egyéb adatkezelési műveleteket nem végez.
IT szolgáltató adatai: PW Studio Kft. - székhely: 4032 Debrecen, Nyék utca 97. Elérhetőség: @
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 
Az adatkezelés célja: A weboldal elérésének biztosítása, a weboldal megfelelő működtetése. 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintett törlési kérelméig tart. 

Adatbiztonság

Az adatkezelő megtesz minden biztonsági intézkedést, hogy védje a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől. 
Az elektronikus úton tárolt adatok esetében az adatkezelő titkosítást alkalmaz, a papír alapú dokumentumokat zárható szekrényben tárolja. A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat.
A kezelt személyes adatokhoz kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásukhoz az adat megismerése elengedhetetlen.

Cookie (süti) tájékoztató

A cookie-k célja a weboldalak felhasználói élményének javítása,személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl, amit a weboldal látogatása során a szerver küld a felhasználó számítógépére. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat, segítségével nem azonosítható a felhasználó.
A felhasználó a számítógépén megtilthatja a Cookie-k használatát iiletve törölheti őket. (Böngészőtől függően: Beállítások vagy Opciók felületen) A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. 
Az anonim Google Analytics  sütik kikapcsolásához egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) lehet telepíteni a böngészőbe, mely megakadályozza, hogy a webolal a felhasználóról információkat küldjön a Google Analytics-nek.
Megkülönböztethetjük a sütiket érvényességi idő szerint. Vannak cookie-k amik csak a böngésző bezárásáig, vagy az adott feladat elvégzéséig élnek. Bizonyos cookie-k a munkamaneten túl is tárolódnak a felhasználó számítógépén. Ezeket a látogató bármikor törölheti.
A következő cookiekat használhatjuk weboldalunkon:
- Ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
- Állandó cookie-k, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.
- Harmadik féltől származó cookie-k melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.
- Elengedhetetlen, feltétlenül szükséges munkamenet (session-id) cookie-k
Az elengedhetetlen cookie-k a weboldal használatához, funkcióinak működéséhez szükségesek. Ezek letiltása a weboldal illetve annak egyes részei nem megfelelően vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek.
- Analitikai vagy teljesítményfigyelő cookie-k
A teljesítmény cookie-k információkat segítségével megérthetjük, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. A látogatókról összesítve és névtelenül tárolják az adatokat. Az oldalba Google Analytics került beágyazásra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Az analitika a konverziók követésére is vonatkozik.
- Funkcionális cookie-k
E cookie-k feladata a felhasználói élmény javítása. Ezekkel biztosítható, hogy a weboldal a felhasználó bejelentkezési adatait, választott nyelvet megjegyezze. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó megosztott.
- Célzott vagy reklám cookie-k
A reklám cookie-k részletes információkat gyűjtenek a felhasználó böngészési szokásairól, információkat küldenek más internetes oldalaknak, hogy azok személyre szabott reklámot biztosíthassanak a felhasználónak. Ezekhez a felhasználó beleegyezése szükséges.
Bővebb információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről a következő elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ 
A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók az alkalmazott böngészőben. Gyorslinkek: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer.

Jogorvoslat

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza merül fel, először javasoljuk az adatkezelőnél megtenni. Az adatkezelő a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.
Amennyiben az érintett panaszát továbbra is fenntartja az adatkezelő sérelmezett adatkezelével kapcsolatban, úgy jogosult panasszal élni a felügyelő hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, mely eljárás illetékmentes és a bíróság soron kívül jár el.

Záró rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztató bármikori egyoldalúan módosítására, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen emailben történő értesítésével valósul meg. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az adatkezelő külön kéri az érintettek hozzájárulását.
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során profilalkotást nem végez.
Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a swanmed.eu weboldalon.
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.